POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy na stronie Serwisu Internetowego BZYK FIT udostępnianego pod
adresem http://bzykfit.pl, za pomocą którego Klient serwisu ma możliwość zamówienia dostawy zestawu posiłków cateringu dietetycznego w ramach poszczególnych diet oferowanych przez właściciela Bzyk Fit M. S. Malinowscy SC
Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.bzykfit.pl, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w BZYKFIT.PL plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

§1 INFORMACJE OGÓLE
1. Dane osobowe, które pozyskuje BZYK FIT, to:
• imię i nazwisko,
• telefon,
• adres mailowy,
• adres dostawy,
• dane dotyczące płatności.

2. Pozyskiwanie danych osobowych w firmie BZYKFIT odbywa się za pomocą następujących kanałów: • telefonicznie 509 090 984
• mailowo FIT@BZYKFIT.PL KIEROWNIK@MALINOWYBZYK.PL za pośrednictwem strony www (www.BZYKFIT.PL),
• za pośrednictwem Facebooka (www.facebook.pl/BZYKFITCATERINGDIETETYCZNY). 3. Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych przetwarzanych w celach marketingowych- zgłaszając to PISEMNIE za pośrednictwem: • SMSA na numer: 509 090 984 MAILA na firmową skrzynkę fit@bzykfit.pl
• Administratorem danych osobowych jest firma Bzyk Fit M. S. Malinowscy SC z siedzibą w ul. Osiedlowa 1, 09-100 Bońki; NIP: 5671929429.

§2. CEL POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe wymienione w §1 pkt. 1 pozyskiwane są w celach:
• kontaktu z Klientem (konsultacja dietetyczna, przyjęcie zamówienia),
• przyjęcia i przetworzenia płatności,
• dostarczenia zamówienia do Klienta,

2.Pozyskane dane osobowe niezbędne do realizacji umowy jest dokonanie płatności. W tym celu korzystamy z usług firm:
-Pay-U(https://www.payu.pl/bezpieczenstwo-uzytkownikow;https://www.payu.pl/polityka-cookies)
-T-Pay (https://tpay.com/bezpieczenstwo)

3. Zgody marketingowe Klienta są potrzebne w celu przedstawienia oferty na przedłużenie diety i przesyłanie drogą sms-ową ofert specjalnych, w szczególności zniżek i nowych diet. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów marketingowych. Aby to zrobić wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na dane kontaktowe firmy wymienione w §1.

4. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim w następujących przypadkach: • gdy jest to dozwolone przepisami,
• gdy jest to niezbędne do realizacji umowy,
• gdy jest to niezbędne do zrealizowania celów marketingowych,
• lub w razie uprzedniej zgody Klienta.

5. Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych zgłaszając to PISEMNIE za pośrednictwem:
• SMSA na numer: 509 090 984
• MAILA na firmową skrzynkę:FIT@BZYKFIT.PL

§ 3 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO) – Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił właścicielowi BZYK FIT – Bzyk Fit M. S. Malinowscy SC

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw w oparciu o jego prawnie uzasadniony szczególny interes.

3. Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) jeżeli Użytkownik: • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
• wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę, • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych, • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu właściciela BZYK FIT podlega, • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

4. Właściciel BZYK FIT może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku któremu podlega Bzyk Fit M. S. Malinowscy SC. Dotyczy to w szczególności danych osobowych niezbędnych do rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego BZYK FIT

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych
• gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,
• gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
• gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, na czas niezbędny do ustalenia czy ma miejsce szczególnie uzasadniony interes prawny Użytkowania, przeważający nad interesem prawnym Administratora,

6. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO.) – Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeśli tak, Użytkownik ma prawo: • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
• uzyskać informacje o celach, zakresie i sposobie przetwarzania danych, o odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

7. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.

8. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych.

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 4 PLIKI COOKIE

1. Serwis Internetowy bzykfit.pl korzysta z pików cookie. Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z Serwisu Internetowego. Jeżeli jednak Użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa będzie działać w oparciu o ograniczone funkcje. Więcej informacji o ciasteczkach :

2. W ramach remarketingu właściciel BZYK FIT korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Są to następujące firmy: • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/ • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

§5 GOOGLE ANALYTICS

1. Nasza strona internetowa (bzykfit.pl) wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www – Google Analytics firmy Google Inc.

2. Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika. Google gromadzi informacje od najprostszych (np. język ojczysty Użytkownika) po złożone (np. często odwiedzane strony w celu dopasowania reklam do preferencji). Informacje o gromadzonych informacjach (sposobie i celu) można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl; https://privacy.google.com/intl/pl/your-data.html

3. Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy między innymi, np. do przygotowywania kampanii reklamowych bądź dopasowywania ofert do Klientów.

§6 INFORMACJE KOŃCOWE

1. Polityka Prywatności Serwisu Internetowego BZYK FIT może ulec zmianie, o czym właściciel BZYK FIT niezwłocznie poinformuje Użytkowników.

2. Pytania Użytkowników związane z Polityką Prywatności Serwisu Internetowego BZYKFIT.PL prosimy kierować na adres: fit@bzykfit.pl.