REGULAMIN

REGULAMIN BZYK FIT CATERINGU DIETETYCZNEGO

WPROWADZENIE

Serdecznie witamy na stronie naszego Serwisu Internetowego udostępnianego pod adresem internetowym: www.bzykfit.pl prowadzonego i stanowiącego własność firmy MALINOWY BZYK MARLENA MALINOWSKA DALANÓWEK 43A , 09-100 PŁOŃSK NIP 118 119 87 90. Przy pomocy BZYK FIT możliwe jest składanie zamówień na ZESTAWY DIET PUDEŁKOWYCH BZYK FIT, w ramach cateringu dietetycznego realizowanego przez właściciela MALINOWY BZYK MARLENA MALINOWSKA.
Serwis internetowy BZYK FIT CATERING DIETETYCZNY, zarówno jako całości, jak i jego poszczególne elementy, w tym: treści, grafiki, utwory, wzory i znaki dostępne w jego ramach należą do właściciela MALINOWY BZYK MARLENA MALINOWSKA.
Korzystanie z BZYK FIT CATERING DIETETYCZNY możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin serwisu internetowego BZYK FIT określa ogólne zasady i warunki korzystania z BZYK FIT. W razie podjęcia przez Państwa decyzji o korzystaniu z BZYK FIT, zastosowanie znajdą określone w Regulaminie zasady korzystania z serwisu internetowego oraz odpowiedzialności za należyte wykonanie ZESTAWU DIETY. W razie jakichkolwiek dalszych pytań prosimy o kontakt z zespołem BZYK FIT CATERING DIETETYCZNY tel 509 090 984 mail FIT@BZYKFIT.PL, Zapraszamy do zapoznania się z treścią naszego Regulaminu.
Zespół BZYK FIT.

§ 1 DEFINICJE
Definicje użyte w przedmiotowym Regulaminie oznaczają:

1. SPRZEDAWCA – MARLENA MALINOWSKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „”MALINOWY BZYK MARLENA MALINOWSKA ” z siedzibą DALANÓWEK 43A. NIP: 1181198790 REGON: 015254128. Sprzedawca jest stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.

2. ZESTAW BZYK FIT– przedmiotem zamówienia są zestawy dzienne sprzedawane w postaci 5 zbilansowanych posiłków w ramach kaloryczności i rodzaju diety wybranej przez Klienta według oferty i cennika prezentowanej na stronie internetowej bzykfit.pl. Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowanie metodą zgrzewania oraz dostarczany do Klienta w papierowej torbie. Kaloryczności mogą nieznacznie różnić się w zależności od dostępności świeżych produktów.

3. DANIE – posiłek spakowany w plastikowy pojemniki metodą zgrzewania i przystosowany do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Pojemniki nie są przystosowane do podgrzania w piekarnikach czy piecach. Podgrzanie posiłków musi odbywać się po uprzednim usunięciu folii.

4. PRZECHOWYWANIE/ SPOŻYWANIE DAŃ – posiłki po dostarczeniu do zamawiającego do czasu spożycia powinny być przechowywane w temperaturze 2 – 6 °C. Zalecane jest spożycie posiłków w ciągu 24h nie później niż w ciągu 48h od dostarczenia

5. KLIENT – każdy podmiot składający zamówienie za pośrednictwem kanałów zamówień w Serwisie Internetowym.

6. SERWIS INTERNETOWY – platforma internetowa udostepniona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bzykfit.pl

7. UMOWA – umowa zawarta z Klientem na odległość, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA – wysłane mailowo lub smsowo do Klienta Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia zawierające szczegóły zamówienia m.in.: dane osobowe, wybraną dietę, okres umowy, adres dostawy oraz informacje o płatności.

9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane online lub telefonicznie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Zestawu BZYKFIT ze Sprzedawcą.

11. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. STREFA DOWOZU – obszar dostaw BZYK FIT wskazany w sekcji „Miasta” dostępnej na stronie Serwisu Internetowego.

13. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z MALINOWY BZYK MARLENA MALINOWSKA czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca zobowiązuje się do stworzenia i dowiezienia ZESTAWÓW DIET na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Klient obowiązany jest do korzystania z BZYK FIT CATERING DIETETYCZNY w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, jego przeznaczeniem oraz treścią Regulaminu. Ponadto w taki sposób, aby uszanować dobra osobiste, dane osobowe oraz prawa autorskie i własność intelektualną Sprzedawcy, innych Klientów oraz osób trzecich.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie BZYK FIT CATERING DIETETYCZNY w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na zasady określonych w Polityce Prywatności opublikowanej w Serwisie BZYK FIT. Polityka Prywatności zawiera podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w BZYK FIT plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Mając na uwadze, iż korzystanie z BZYK FIT jest całkowicie dobrowolne, również podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności (dane niezbędne do zawarcia umowy oraz ustawowe obowiązki Sprzedawcy).

4. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§ 3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZESTAWU BZYK FIT

1. Kanały zamówienia – zamówienie Zestawu BZYKFIT następuje online www.bzykfit.pl lub telefonicznie (509 090 984 ), najpóźniej do godz. 12:00 w piątek tygodnia poprzedzającego rozwożenie diet. Tydzień rozwożenia trwa od niedzieli do piątku.

2. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia na Zestaw BZYK FIT jest potwierdzenie przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu BZYK FIT i akceptuje jego wszystkie zapisy.

3. Przyjmowanie zamówień przez biuro obsługi Klienta BZYK FIT dokonywane jest: codziennie w godzinach pracy BIURA OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 509 090 984 • online, przez całą dobę, za pomocą formularza internetowego zamówienia, zamieszczonego na stronie www.bzykfit.pl w zakładce CENNIK/ZAMÓW .

4. Klient dokonując zamówienia online lub telefonicznie zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dane, potrzebne do jego złożenia oraz do właściwej i bezpiecznej realizacji, w tym dane kontaktowe zgodne ze stanem faktycznym.

5. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub przeciwskazań medycznych, bądź w przypadku kobiet w ciąży, Klient jest zobowiązany poinformować mailowo o powyższym konsultanta dietetycznego bzyk fit przed złożeniem zamówienia. Jeśli przeciwskazania ujawnia się w trakcie realizacji zamówienia cateringu dietetycznego, Klient jest zobowiązany niezwłocznie przekazać tę informację konsultantowi – wysyłając ją na adres email : fit@bzykfit.pl

6. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest oświadczanie przez Klienta, iż na dzień złożenia zamówienia nie ma żadnych przeciwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych.

7. Ponadto Klient oświadcza, iż nie zidentyfikowano u niego żadnych problemów zdrowotnych, w szczególności:

8. a) nadciśnienia tętniczego;
9. b) cukrzycy;
10. c) alergii pokarmowych;

11. Klient oświadcza, iż nie zażywa leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, jak też wpływających niekorzystnie na trawienie.

12. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za efekty diety lub za ewentualne samopoczucie Klienta. Konsultanci BZYK FIT po rozpoznaniu problemów związanych z układem trawienia, alergii, bądź innych, które mogą wpłynąć na zdrowie Klienta podczas stosowania diety- mają prawo odmówić przyjęcia zamówienia bądź wstrzymać jego realizację.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe bezpośrednio lub w następstwie jego działań i zaniechań, spowodowanych wprowadzeniem ograniczeń, nakazów, bądź zmian w zakresie i sposobie prowadzenia przez Sprzedawcę dotychczasowej działalności gospodarczej – na skutek zastosowania się Sprzedawcy do obowiązujących przepisów zdrowotnych, sanitarnych i epidemiologicznych. Jak również w związku z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej, ze względu na zagrożenie epidemiologicznego, biologicznego lub chemicznego; albo zastosowania się Sprzedawcy do indywidualnych decyzji administracyjnych, związanych z ww. zagadnieniami, skierowanych bezpośrednio do Sprzedawcy przez organy władzy publicznej.

14. Chwilą zawarcia Umowy jest przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.

15. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy, w przypadku rozpoczęcia realizacji dostawy Zestawu BZYK FIT przez Sprzedawcę.
• Zamówienia Zestawu BZYK FIT może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.

§ 4 METODY PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Ceny za zestaw cateringu dietetycznego podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Płatność za Zestaw BZYK FIT musi zostać zrealizowana w całości przed realizacją zamówienia za cały okres jego trwania z góry. W przypadku korzystania z przelewu tradycyjnego – należy najpóźniej do godz. 10:00 w dzień poprzedzający termin realizacji zamówienia przysłać na fit@bzykfit.pl potwierdzenie jego realizacji. W przypadku braku potwierdzenia Konsultant ma prawo wstrzymać dostawy do momentu zaksięgowania wymaganej kwoty na koncie, bądź do momentu wpłynięcia potwierdzenia przelewu wygenerowanego z konta bankowego Klienta.
Płatności za ZESTAWY DIET odbywają się w systemie online przez: system T-pay (BLIK, przelew, karta kredytowa lub debetowa ), przelewem tradycyjnym, na rachunek bankowy
10 1020 1592 0000 2302 0329 0376 prowadzony w PKO BP SA SA. lub gotówką w przypadku odbioru własnego w restauracji Malinowy Bzyk.

2. W przypadku braku płatności Sprzedawca może odstąpić bez konsekwencji od realizacji zamówienia.

3. Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie bzykfit.pl lub odbyciu rozmowy telefonicznej z konsultantem BZYKFIT, do Klienta zostaje wysłane mailowo lub smsowo Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia zawiera szczegóły zamówienia m.in.: dane osobowe, wybraną dietę, okres umowy, adres dostawy oraz informacje o płatności. Mailowe Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania przez Klienta płatności na nr. rachunku wymieniony w pkt. 2 niniejszego paragrafu. W odpowiedzi na maila Klient zobowiązany jest przysłać potwierdzenie wpłaty przed pierwszą dostawą.

4. Otrzymanie przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji i obowiązkiem opłacenia lub niezwłocznego odwołania zamówienia przez Klienta. Nieopłacenie przez Klienta przesłanego rachunku/faktury i brak informacji o odwołaniu zamówienia upoważnia Sprzedawcę do dochodzenia od Klienta zapłaty za złożone zamówienie w sposób powszechnym prawem przewidziany.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione ZESTAWY DIETY BZYK FIT bez wad, z zwróceniem szczególnej uwagi na: świeżość produktu i składnik użytych do jego przyrządzenia, kompletność zestawu, terminowość realizacji dostawy.

2. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia nieprawidłowości w zamówieniu w ciągu 24 godzin od otrzymania lub upływu terminu dostawy Zestawu BZYK FIT. Zgłoszenie dokonane przez Klienta po upływie ww. terminu nie będzie uważane za zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu.

3. Klient zobowiązany jest zgłaszać nieprawidłowości w zamówieniu telefonicznie na nr: 509 090 984 w godzinach przyjmowania zamówień przez biuro obsługi Klienta BZYK FIT lub na adres emailowy: FIT@BZYKFIT.PLl do godz. 9:00 w dniu na które przygotowane było zamówienie. W zgłoszeniu
nieprawidłowości Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu, rodzaj i opis zaistniałego problemu, roszczenie Klienta, ewentualnie załączyć dokumentację fotograficzną.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości w zamówieniu przez Klienta w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia, za wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego niezrealizowanej dostawy, które rozpatrywane jest niezwłocznie.

5. Sprzedawca nie wyraża zgody oraz nie bierze odpowiedzialności za posiłki odsprzedawane.

§ 6 REALIZACJA DOSTAW

1. Realizacja dostaw Zestawu BZYK FIT cateringu dietetycznego odbywa się od niedzieli do piątku w godzinach od 17:00 do 23:00, w ustalonym dla danego miasta przedziale godzinowym. W soboty dostawy nie są realizowane. W przypadku diet na soboty i niedziele zestawy Bzyk Fit są dostarczane na dwa dni w piątek.

2. O preferowanej przez Klienta godzinie realizacji dostawy, należy poinformować Sprzedawcę w miejscu przeznaczonym na informacje dodatkowe przy składaniu zamówienia online, jak również smsowo lub telefonicznie. Konsultant ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, jeśli dostawy nie mogą być realizowane w wyznaczonym przez Klienta przedziale godzinowym.

3. W przypadku niedostarczenia Zestawu BZYK FIT w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu z winy dostawcy, Sprzedawca zobowiązuje się kolejno do:
• dostarczenia Zestawu BZYK FIT w inne miejsce, wskazane przez Klienta;
• w sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym miejscu- wskazanym przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień. 4. Klient ma prawo do zawieszenia realizacji dostawy na czas określony adekwatnie do okresu trwania umowy. Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie lub smsowo 509 090 984 albo mailowo na adres: FIT@BZYKFIT.PL do godziny 10:00 w dniu poprzedzającym dzień realizacji dostawy. W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji zawieszenia realizacji dostawy po godzinie 10:00 w dniu poprzedzającym dzień realizacji dostawy, Klient jest obciążony kosztami Zestawów BZYK FIT, których dyspozycja zawieszenia dotyczyła. Sprzedawca zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o ilość zawieszonych dni, po ustaleniu nowych terminów dostaw przez Klienta z konsultantem.

§ 7 ZMIANA ZAMÓWIENIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Klient ma możliwość dokonania zmian w ramach złożonego zamówienia na Zestawy BZYK FIT cateringu dietetycznego. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności cateringu. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

2. Klient jest również uprawniony do rozwiązanie ze Sprzedawcą Umowy, w każdym czasie jej trwania; po uprzednim rozliczeniu się ze Sprzedawcą z kosztów zrealizowanych oraz przekazanych do realizacji dostaw Zestawów BZYK FIT

3. Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie 509 090 984 lub na adres: FIT@BZYKFIT.PL do godz. 9:00 najpóźniej na jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków, przesunięcia diety czy realizacji zmiany od kolejnego dnia.

§ 8 USTAWOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA

1. Klientowi będącemu Konsumentem przyznano następujące uprawienia do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
• zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
• uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

2. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie
internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy BZYK FIT zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Klienta błędne dane, w tym: dane osobowe, kontaktowe oraz informację o stanie zdrowia, mające wpływ na przygotowanie i wybór Zestawu BZYK FIT lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację dostawy przez Sprzedawcę.

3. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie Internetowym BZYK FIT, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O zmianach Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu Internetowego na co najmniej 2 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

5. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawa o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.
W razie dalszych pytań prosimy o kontakt i zapraszamy do współpracy.
Zespół BZYK FIT CATERING DIETETYCZNY.